ACCOMPANISTS

Head of the group: Silviya Stoyanova

Asya Doncheva-Vasilenko

Ventseslava Petrova

Grigor Yakovchev

Lilyana Raykova

Mariela Dimitrova

Mladen Taskov

Ognyana Sokolova-Filipova

Radostlava Dyulgerova

Rositsa Tosheva

Snejana Abrasheva

Todorka Christova

Rumen Tsonev

Kalin Jechev

Venilina Malinova

Maria Mircheva-TsiurvasNational School of Music Lyubomir Pipkov


Teachers and Career
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО