VOCAL GROUP

Head of the group: Tatyana Christova

OPERA SINGING

Rositza Borisova

Yulia Milanova

 

POP AND JAZZ SINGING 

Roberta Ganova

Anna Varbanova-Pachini

Neli Marinkova

Edelina Kuneva

 

FOLK SINGING

Nelka Petkova

Tanya Velichkova

Bilyana Sokolova

Galya Grozdanova-Radeva

Velichka Chausheva

Svetla Tsvetkova

Snejana Kastelova

 

CONDUCTORS

Deyan Pavlov

Tatyana Christova

doz. Georgi Petkov

 

JAZZ IMPROVISATION

Jivko Petrov

Angel Zaberski

Veselin Veselinov-Eko

Velislav Stoyanov

Michail Yosifov

 

VOCAL ENSEMBLES

prof. Stefan Dragostinov

Tamara Mavrova

 

ACTING, STAGE SPEECH,

HISTORICAL AND MODERN DANCES

Irina ParvanovaNational School of Music Lyubomir Pipkov


Teachers and Career
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО