WIND ANDR DRUM INSTRUMENTS

Head of the group: Marina Mindova

FLUTE

prof. Lidya Oshavkova

prof. Georgi Spassov

Iva Lyubomirova

Kremena Kabakchieva

Yavor Jelev

Kremena Acheva

 

OBOE

Atanas Kalev

Kostadin Yotsov

 

CLARINET

Borislav Yotsov

Sava Dimitrov

Dancho Radevski

 

BASSOON

Peter Kotsev

 

SAXOPHONE

Emanuil Manolov

 

PIPE

Ivan Peychev

 

BAGPIPE

Kostadin Andreev

 

TRUMPET

prof. Angel Makedonski

prof. Atanas Dyulgerov

 

WALDHORN

prof. Vladimir Grigorov

 

TROMBONE

Stanislav Pochekanski

Atanas Karafezliev

 

DRUM INSTRUMENTS

Maria Palieva

Iskra Palieva

Marina Mindova

Radosvet Kukudov

Dobri Paliev

Hristo Yotsov

Snejina Bogdanova

Plamen Todorov

 

 National School of Music Lyubomir Pipkov


Teachers and Career
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО