Изисквания към кандидатите и необходими документи за прием

Изисквания към кандидатите за прием:

1.    за I клас – да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години в годината на кандидатстването, като представят удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Наредба No 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.), описващо готовността на детето за постъпване в първи клас;

2.    за V клас – да завършват IV клас в годината на кандидатстването;

3.    за VIII клас – да завършват основно образование в годината на кандидатстването.

Необходими документи:

За приемане и преместване на ученици в училището се подава заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно приложение No 1 – за ученици до VII клас, и по образец съгласно приложение No 2 – за ученици след VII клас. Към заявлението се прилагат следните документи:

1.  служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група;

2.  Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:

-     от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;

-     за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти;

Документите се приемат само когато са представени в пълен комплект и са попълнени правилно.

 

 Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО