Актуален график за провеждане на приемно-приравнителната сесия за учебната 2020/2021г.

Актуален график за провеждане на приемно-приравнителната сесия за учебната 2020/2021г.

Всички необходими документи следва да бъдат изпратени в указания в заповедта период на електронна поща: priem@nmu.bg.

Необходими документи:

1. Заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно приложение № 1 – за ученици до VII клас, и по образец съгласно приложение № 2 – за ученици след VII клас.

2. Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група;

3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:

- от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство (за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист)

- за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти (за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти)

Заявленията ще намерите в PDF файловете.

Оригиналните документи ще бъдат предоставени при записването на новоприетите ученици.

pdfpdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО