Освободени места за приравнителни изпити за учебната 2020/20 година
НМУ "Любомир Пипков" обявява освободените места за приравнителни изпити за учебната 2020/2021 година.Актуален график за провеждане на приемно-приравнителната сесия за учебната 2020/2021г.

Актуален график за провеждане на приемно-приравнителната сесия за учебната 2020/2021г.

Всички необходими документи следва да бъдат изпратени в указания в заповедта период на електронна поща: priem@nmu.bg.

Необходими документи:

1. Заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно приложение № 1 – за ученици до VII клас, и по образец съгласно приложение № 2 – за ученици след VII клас.

2. Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група;

3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:

- от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство (за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист)

- за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти (за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти)

Заявленията ще намерите в PDF файловете.

Оригиналните документи ще бъдат предоставени при записването на новоприетите ученици.

 

 

 
Важно съобщение

Във връзка с провеждането на приемно-приравнителните изпити за учебната 2020/2021 година, ви уведомяваме, че няма да се провеждат консултации и прослушвания на кандидатите.

Всеки желаещ може да бъде консултиран на телефон 02/9430003 относно провеждането на изпита и учебно-изпитната програма.

 
ВАЖНО: УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА,

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ДО 29.05.2020г.

ДОКУМЕНТИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: priem@nmu.bg

Медицинско свидетелство или други необходими служебни бележки ще се подават на по-късен етап, след възстановяване на редовните учебни занятия.

Нова дата за провеждане на приемния изпит ще бъде определена след приключване на извънредното положение.

Заявление за кандидатстване ще намерите в прикачения по-долу файл. Запаметете файла на компютъра си и след като го попълните го изпратете на E_mail: priem@nmu.bg

 

 

 

 
Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата за учебната 2020/2021 година
Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата за учебната 2020/2021 годинаУтвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на местата по специалности или групи по специалности за учебната 2020/2021 година за НМУ "Любомир Пипков" - София
Утвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на местата по специалности или групи по специалности за учебната 2020/2021 година за НМУ "Любомир Пипков" - София.УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ И МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ

Приложение съгласно заповед № РД09-11/06.01.2020г. към Чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08.2016г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., бр. 88 от 8.11.2019 г.
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., бр. 88 от 8.11.2019 г.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО