Резултати от допълнителната приемна сесия за учебната 2020/2021 година
Резултати от допълнителната приемна сесия за учебната 2020/2021 година.График за провеждане на допълнителна приемна сесия за учебната 2020/2021 година
График за провеждане на допълнителна приемна сесия за учебната 2020/2021 година. Приемният изпит ще се проведе в з. 105. Кандидатите се явяват 15 мин. преди изпита.Допълнителен прием за учебната 2020/2021 година
НМУ "Любомир Пипков" обявява допълнителен прием за учебната 2020/2021 година.Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити класическо и поп и джаз пеене, проведен на 30.06.2020г.
 Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити класическо и поп и джаз пеене, проведен на 30.06.2020г.Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по пиано, проведен на 30.06.2020г.
Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по пиано, проведен на 30.06.2020г.Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по струнни инструменти, проведен на 29.06.2020г.
Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по струнни инструменти, проведен на 29.06.2020г.Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по цигулка и виола, проведен на 29.06.2020г.
Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по цигулка и виола, проведен на 29.06.2020г.Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по народно пеене, проведен на 26.06.2020г.
Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по народно пеене, проведен на 26.06.2020г.Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по дървени и медни духови инструменти, проведен на 25.06.2020г.
Резултати от приемния изпит за VIII клас и приравнителните изпити по дървени и медни духови инструменти, проведен на 25.06.2020г.Резултати от приемния изпит по ударни инструменти за VIII клас, проведен на 25.06.2020г.
Резултати от приемния изпит по ударни инструменти за VIII клас, проведен на 25.06.2020г.Резултати от приемния изпит по пиано и акордеон за V клас, проведен на 22 и 23.06.2020г.
Резултати от приемния изпит по пиано и акордеон за V клас, проведен на 22 и 23.06.2020г.Резултати от приемния изпит по ударни инструменти за V клас, проведен на 22.06.2020г.
Резултати от приемния изпит по ударни инструменти за V клас, проведен на 22.06.2020г.Резултати от приемния изпит за специалности народно пеене и струнни инструменти, проведен на 19.06.2020г.
Резултати от приемния изпит за специалности народно пеене и струнни инструменти, проведен на 19.06.2020г.Резултати от приемния изпит за специалности цигулка, виола и духови инструменти V клас, проведен на 18.06.2020г.
Резултати от приемния изпит за специалности цигулка, виола и духови инструменти V клас, проведен на 18.06.2020г.Резултати от приемния изпит за I клас, проведен на 10-11.06.2020г.
Резултати от приемния изпит за I клас, проведен на 10-11.06.2020г.Освободени места за приравнителни изпити за учебната 2020/20 година
НМУ "Любомир Пипков" обявява освободените места за приравнителни изпити за учебната 2020/2021 година.Актуален график за провеждане на приемно-приравнителната сесия за учебната 2020/2021г.

Актуален график за провеждане на приемно-приравнителната сесия за учебната 2020/2021г.

Всички необходими документи следва да бъдат изпратени в указания в заповедта период на електронна поща: priem@nmu.bg.

Необходими документи:

1. Заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно приложение № 1 – за ученици до VII клас, и по образец съгласно приложение № 2 – за ученици след VII клас.

2. Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група;

3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:

- от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство (за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист)

- за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти (за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти)

Заявленията ще намерите в PDF файловете.

Оригиналните документи ще бъдат предоставени при записването на новоприетите ученици.

 

 

 
Важно съобщение

Във връзка с провеждането на приемно-приравнителните изпити за учебната 2020/2021 година, ви уведомяваме, че няма да се провеждат консултации и прослушвания на кандидатите.

Всеки желаещ може да бъде консултиран на телефон 02/9430003 относно провеждането на изпита и учебно-изпитната програма.

 
ВАЖНО: УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА,

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ДО 29.05.2020г.

ДОКУМЕНТИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: priem@nmu.bg

Медицинско свидетелство или други необходими служебни бележки ще се подават на по-късен етап, след възстановяване на редовните учебни занятия.

Нова дата за провеждане на приемния изпит ще бъде определена след приключване на извънредното положение.

Заявление за кандидатстване ще намерите в прикачения по-долу файл. Запаметете файла на компютъра си и след като го попълните го изпратете на E_mail: priem@nmu.bg

 

 

 

 
Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата за учебната 2020/2021 година
Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата за учебната 2020/2021 годинаУтвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на местата по специалности или групи по специалности за учебната 2020/2021 година за НМУ "Любомир Пипков" - София
Утвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на местата по специалности или групи по специалности за учебната 2020/2021 година за НМУ "Любомир Пипков" - София.УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ И МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ

Приложение съгласно заповед № РД09-11/06.01.2020г. към Чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08.2016г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., бр. 88 от 8.11.2019 г.
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., бр. 88 от 8.11.2019 г.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО