Провеждане на родителски срещи, организация на учебното време, хорови и оркестрови формации през учебната 2020/2021г.

На 16 септември, от 18.30ч., в сградата на училището  ще се проведе присъствена родителска среща за учениците от 1, 5 и 8 клас, както и за приравнилите и преместени ученици. Разпределението по стаи ще намерите във фоайето на училището преди родителската среща.

На 16 септември, от 18.30ч., в сградата на училището  ще се проведе присъствена родителска среща за учениците от 1, 5 и 8 клас, както и за приравнилите и преместени ученици. Разпределението по стаи ще намерите във фоайето на училището преди родителската среща.

На 17  септември, от 18.30ч. ще се проведе родителска среща в електронна среда за останалите випуски (2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 кл.). Моля, да се свържете с класните ръководители за допълнителни уточнения.

Графика на останалите родителски срещи за учебната година ще получите в Школо.

С цел максималното предпазване на учениците и осигуряване на времеви коридор за почистване и дезинфекция между двете смени, началото на учебните занятия през учебната 2020/2021 година се променя, както следва:

- 7.20 ч. за учениците от 9 – 12 клас включително;

- 13.50 ч. за учениците от 3 – 8 клас включително;

- 9.20 ч. за учениците от 1 и 2 клас.

Организацията и графикът на занималните, както и продължителността на учебните часове не се променя.

През учебната 2020/2021 година от учебната програма отпадат факултативните часове по хор за учениците от 1 - 7 клас и оркестър за учениците от 3 - 5 клас.

Графика и датите за провеждане на първите репетиции на оркестровите и хорови формации ще бъде обявен на интернет страницата на училището, както и на таблото в двора на училището.