Списък с необходимите учебници в гимназиален курс за учебната 2020/2021 година
Списък с необходимите учебници в гимназиален курс за учебната 2020/2021 година.Провеждане на родителски срещи, организация на учебното време, хорови и оркестрови формации през учебната 2020/2021г.

На 16 септември, от 18.30ч., в сградата на училището  ще се проведе присъствена родителска среща за учениците от 1, 5 и 8 клас, както и за приравнилите и преместени ученици. Разпределението по стаи ще намерите във фоайето на училището преди родителската среща.

На 17  септември, от 18.30ч. ще се проведе родителска среща в електронна среда за останалите випуски (2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 кл.). Моля, да се свържете с класните ръководители за допълнителни уточнения.

Графика на останалите родителски срещи за учебната година ще получите в Школо.

С цел максималното предпазване на учениците и осигуряване на времеви коридор за почистване и дезинфекция между двете смени, началото на учебните занятия през учебната 2020/2021 година се променя, както следва:

- 7.20 ч. за учениците от 9 – 12 клас включително;

- 13.50 ч. за учениците от 3 – 8 клас включително;

- 9.20 ч. за учениците от 1 и 2 клас. 

Организацията и графикът на занималните, както и продължителността на учебните часове не се променя. 

През учебната 2020/2021 година от учебната програма отпадат факултативните часове по хор за учениците от 1 - 7 клас и оркестър за учениците от 3 - 5 клас.

Графика и датите за провеждане на първите репетиции на оркестровите и хорови формации ще бъде обявен на интернет страницата на училището, както и на таблото в двора на училището.
Важна информация относно началото на учебната година

Откриването на новата учебна година ще се състои на 15 септември, от 11.00ч. само за учениците от 1, 5 и 8 клас. Децата от 1 клас ще бъдат допускани в двора на училището с един придружител, учениците от 5 и 8 клас - без придружител. Родителите могат да изчакат отвън.
След откриването на учебната година само за учениците от 1 клас ще се проведе час на класа.

Списъците на класовете и класните ръководители ще бъдат оповестени на 10 септември на таблото в двора на училището.

На 16 септември ще се проведе час на класа за останалите ученици по следния график:
- за учениците от I смяна от 10.30 ч.
- За учениците от II смяна от 13.50 ч.

Списък с учебници за учениците от гимназиален курс ще бъде обявен на 10 септември на интернет страницата на училището, както и в профила във facebook.

На 16 и 17 септември ще се състоят и разпределения на часовете по специален предмет. Моля, следете съобщенията на таблото в двора на училището.

Информация относно датите и начина на провеждане на родителските срещи ще бъде публикувана на интернет страницата на училището, както и на страницата във Facebook.

Съвсем скоро отново ще започне да функционира и електронният дневник Shkolo, чрез който също ще получавате информация.
Списък на одобрените за настаняване ученици в общежитие "Млад виртуоз" за учебната 2020/2021 година
Настаняването и родителска среща ще се състоят на 13.09.2020. (неделя) от 13.00ч. в общежитие "Млад виртуоз". ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
От 25 май 2018 г влиза в сила нов Регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от ЕС и да уеднакви регулацията на тяхната обработка.Национално музикално училище „Любомир Пипков” осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на лични данни и този Регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и свободно движение на такива данни. Национално музикално училище „Любомир Пипков” като администратор на лични данни събира и обработва лични данни на родители, деца, ученици и персонал единствено във връзка с предоставяне на образователни и възпитателни услуги въз основа на дадено съгласие на клиенти и служители за изпълнение на задълженията по сключените договори. Национално музикално училище „Любомир Пипков” обработва, съхранява и предоставя лични данни с цел изпълнение на задълженията си към МОН, РУО, СРЗИ, НАП, НОИ, Агенция за закрила на детето и други държавни и общински органи и частни организации. При обработване, съхранение и предоставяне на личните данни стриктно спазваме принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на съхранение на личните данни. Обработените лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от законово установения ред. След изтичане на този срок изтриваме и унищожаваме всички данни, без ненужно забавяне. При събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните ВИ данни имате право, ако не е определено друго с нормативен документ, на оттегляне на съгласието за обработката им, на достъп до тях, на коригиране, изтриване, забравяне, ограничаване и получаване на информация. Сигурността на всяка информация и лични данни, с които работим, е приоритет за нас! НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО