Пети национален конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката за учениците от 9 и 10 клас на музикалните училища ноември 2020

Идеята на Националния конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката за учениците от музикалните училища е по-нататъшното усъвършенст-ване на музикално-теоретичните и музикално-истори-ческите знания на младите музиканти, както и на практическите им  умения в нова конкурентна среда. Подготовката и участието в конкурса е своеобразна форма на продължаващо обучение на учащите в нови условия.

Конкурсът е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и е предназначен за ученици от 9 и 10 клас на музикалните училища.

І. Общи условия:

1. Конкурсът съдържа два модула и се провежда според условията на всеки един от тях:

Модул 1

Теория на музикалните елементи

Модул 2

История на музиката

2. Конкурсът се провежда в два тура:

Първи тур:  на училищно ниво,  04.11. 2020 

Втори тур: на национално ниво, 07.11.2020 в  НМУ „Любомир Пипков“, София

Времетраене: първи тур 90 минути 

втори тур 120 минути 

3. Конкурсната програма /конкретните теми, върху които са изградени тестовете/ се отнася само и единствено за настоящия конкурс. Програмата се публикува на сайта на Министерство на културата най-късно до 31 януари на текущата учебна година.

4. Материалите за провеждането на първия тур се получават от директора на училището по електронен път, един ден преди датата на провеждането му.

5. Оценяването се извършва по критерии, изразени с точки, при максимален брой 60 точки, разпределени по равно между двата модула.

6. До втори тур се допускат учениците, получили най-малко 50 точки.

7. Жури от преподаватели от съответните училища оценява тестовете от първи тур.  Жури, определено от МК оценява тестовете от втори тур.

ІІ. Конкурсна програма:

Конкурсните тестове са писмени и съдържат:

Музикално-теоретични и музикално-исторически знания

Практически задачи

Слухови задачи

Модул 1 – теория на музикалните елементи

Практически задачи за определяне и построяване на музикални елементи, както и слухови задачи върху следните теми:

1.  Нотни ключове - виолинов сол ключ, басов фа ключ, алтов до ключ и теноров до ключ. Транспониране чрез смяна на ключа.

2.  Прости и сложни размери: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8,  alla breve. Неравноделни размери: 5/8 (5/16), 7/8 (7/16), 9/8 (9/16). Основно и особено деление на двуделните и триделните нотни стойности. Видове синкопи.

3.    Мажорни и минорни тоналности до седем знака включително. Видове тоналности. Старинни ладове.

4.  Прости диатонични и хроматични интервали – мелодични и хармонични. Видове движения при двугласа. Транспониране.

5. Видове квинтакорди и техните обръщения. Доминантов септакорд, обръщения и разрешения.

 6. Видове темпа и отклонения. Динамика – динамични знаци.

Модул 2 – история на музиката

Тест върху основни факти от жизнения и творчески път на композиторите  Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Франц Шуберт, Карл Мария фон Вебер и Джоакино Росини.          

Разпознаване на музикален откъс от посочените по-долу произведения и писмена тема върху него.

Произведения:

1.  В. А. Моцарт – увертюра към операта „Сватбата на Фигаро”

2.  Лудвиг ван Бетовен – Симфония № 5

3.  Франц Шуберт – „Хубавата мелничарка”

4.  Карл Мария фон Вебер – увертюра към операта „Вълшебният стрелец”

5.  Джоакино Росини – увертюра към операта „Севилският бръснар”

Забележка: Когато за разпознаване е посочен само откъс от произведение (каквито са примери 1, 4 и 5) темата се пише върху цялото произведение.

Първи тур – на училищно ниво

Конкурсен тест с максимален брой точки 60

Модул 1 – теория на музикалните елементи 30 точки

Тест с практически задачи за определяне и построяване на музикални елементи, включително и елемент на слухово разпознаване върху посочените теми от теория на музикалните елементи.

Въпроси със затворен отговор 10 точки

Въпроси с отворен отговор 20 точки

Модул 2 – история на музиката 30 точки

Тест от въпроси със затворен отговор и въпрос с отворен отговор върху основни факти от жизнения и творчески път и най-значителни произведения на композиторите Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Франц Шуберт, Карл Мария фон Вебер и Джоакино Росини.        

Въпроси със затворен отговор 20 точки

Въпрос с отворен отговор 10 точки

 

Втори тур – на национално ниво

Конкурсен тест с максимален брой точки 60

Модул 1 – теория на музикалните елементи 30 точки

Комбинирана задача, която съчетава слушане на музикален пример от музикалната литература с едновременно наблюдение на нотния текст и анализ на различни елементи на музикалната изразност, свързани с посочените теми по теория на музикалните елементи.

Модул 2 – история на музиката 30 точки

Разпознаване на музикален откъс от посочения по-горе конспект и писмена тема върху него по следния план:

1. Кратко описание на епохата, в която твори композиторът, основни жанрове в творчеството му и най-значителни произведения.

2. История на създаване на творбата и общо описание.

3. Особености на структурата, драматургията и музикалния език, черти на стила и новаторство.

 

III. Награди:

Грамоти и стипендии за класиралите се на първо, второ и трето място, осигурени от Министерство на културата.

IV. Регистрация:

1.  Записването за участие във втори тур на конкурса става до 28 октомври 2020  и се извършва чрез формуляр за записване.

2.  Формулярите могат да бъдат изпратени по е mail.

3. Формулярите трябва да бъдат придружени от кратка творческа биография и 2 снимки на кандидата.

4.  Регистрацията се извършва на адрес:

София1504, ул. „Оборище” №17, НМУ ”Любомир Пипков”

тел.: +359 2 943 00 03 факс: +359 2 846 33 83

e mail: nmupipkov@abv.bg.

V. Настаняване

1. Пътните разноски са за сметка на съответните музикални училища.

VI. Приложение Формуляр за записване


 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Конкурси > Национален конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО