Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“

Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“

Националният конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“, организиран ежегодно от НМУ „Л. Пипков“, носи името на педагога, създал класическата българска методика на обучение по хармония. Той има дълга предистория и продължава традициите на ежегодно провежданите в НМУ „Л. Пипков“ конкурси и състезания по хармония, чието начало постави през 1993 г. проф. Александър Райчев. През 2002 г., по повод 90-годишнината от рождението на Проф. Парашкев Хаджиев, в рамките на конкурса „Млади музикални дарования“ се проведе първият национален конкурс по хармония, носещ неговото име. През 2006 г. конкурсът по хармония беше посветен на 250-годишнината от рождението на В. А. Моцарт, а през 2009 г. той беше включен в програмата на Международния конкурс „Млади виртуози“.

От 2014 г. конкурсът по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ се провежда ежегодно като национален и е част от „Академия за майсторство“ на НМУ „Л. Пипков“. Той дава възможност на изявени ученици от музикалните училища и училищата по изкуствата от цялата страна да демонстрират в конкурентна среда своя талант и своите творчески постижения.

Регламент

І. Общи условия за участие.

Конкурсът, предназначен за ученици от 11 и 12 клас от всички специалности, се провежда в две възрастови групи:

първа възрастова група – ученици от 11 клас;

втора възрастова група – ученици от 12 клас.

ІІ. Конкурсна програма.

Националният конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ се провежда в два тура. До втори тур се допускат само участници, получили на първи тур бал не по-нисък от 10,00. Конкурсната програма е съобразена с учебния материал и критериите за овладяването му, залегнали в учебната програма по хармония за съответния клас.

Първият тур е писмен, провежда се анонимно за три астрономически часа (180 минути) и се състои от два компонента:

1. Четиригласно хармонизиране на осемтактова комбинирана задача в тоналност до 4 арматурни знака и размер 44, включваща откъси от сопранова мелодия и цифрован бас, и композиране към нея на заключителна част с минимален обем четири такта. Подходящата употреба на хармонически средства, надхвърлящи заложените в учебната програма за съответния клас, ще се оценява като преимущество на хармоническото решение.

2. Хармонически анализ (каденци, тонални функции на акордите, неакордови тонове) на пример от музикалната литература от периода на барока, виенската класическа музика или романтизма, съобразен с изучените хармонически средства.

Вторият тур, концентриран върху упражнения по хармония на пианото, също така се състои от два компонента:

1. възпроизвеждане на пианото по памет по зададен тон ла на хармоническо последование с обем 4 такта в прост размер или два такта в размер 44, изпълнено трикратно.

2. транспониране на пианото на възпроизведеното хармоническо последование в тоналност до 2 арматурни знака.

Условията на всички задачи се подготвят в деня на конкурса само от членовете на журито, които нямат ученици, участващи в него, като изборът на всяка една от тях става по жребий, изтеглен от участниците в момента на явяването им.

ІІІ. Жури и оценяване.

Резултатите на участниците в националния конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ се оценяват от жури от хабилитирани специалисти по хармония и компетентни преподаватели по дисциплината.

Всеки от членовете на журито оценява всяка от задачите с точност до 0,25, а общият бал за всеки от четирите компонента на конкурсната програма се изчислява като средно аритметично от оценките на всички членове на журито. Балът за всеки тур се формира от сумата на средноаритметичните оценки за всеки от включените в него компоненти, а крайният резултат на всеки от участниците в конкурса се получава като сума от бала им за двата тура.

Резултатите от конкурса се обявяват в деня на провеждането му. Всеки от участниците в конкурса може след приключването му да се запознае със своите проверени и оценени писмени работи.

ІV. Награди.

Всички участници, издържали успешно и двата тура на Националния конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ с общ бал не по-нисък от 20,00, получават диплом за участие, а журито присъжда на получилите най-висок бал и награди. Министерството на културата по Програма за закрила на деца с изявени дарби осигурява по три стипендии за всяка от двете възрастови групи, разпределени между участниците, чиято възраст до датата на провеждане на конкурса не надхвърля 18 години, според реда на класирането им.

V. Условия за участие в Седмия национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ – 2020 г.

Седмият национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ – 2020 г. за първа възрастова група – ученици от 11 клас – ще се проведе в НМУ „Любомир Пипков“ – София на 5.07.2020 г., неделя, от 10:30 ч. в стая 310.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 26.06.2020 г.

Регистрацията за участие в Националния конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ се осъществява чрез Формуляр за участие, който може да бъде изтеглен от сайта на НМУ „Л. Пипков“. Документите за участие в конкурса се приемат в указания срок на електронен адрес nmupipkov@abv.bg.

Телефон за контакти: 02 943 00 03 – секретар на НМУ „Любомир Пипков“.

VI. Приложение.

*Формуляр за записване в Националния конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“.