Програма и седмично разписание за I срок на учебната 2020/2021
Програма и седмично разписание за I  срок на учебната 2020/2021.

Библиотеката при НМУ „Любомир Пипков” е създадена за да обслужва преподавателите и учениците от училището.

 

Първите постъпления, заведени и описани в главната инвентарна книга на Библиотеката, датират от 02.02.1952 г., още с откриването на Музикалното училище. От тогава до днес библиотеката разполага с 37 001 инвентарни единици.

 

Библиотеката разполага със следната литература:

  • - Справочна литература - енциклопидии (Grove),
  • - музикално-терминологични речници, езикови речници,

    атласи и други справочни издания.

  • - Нотна литература за всички изучавани специалности.
  • - Научно-методична литература – учебници по всички музикално-теоритични дисциплини: солфеж, полифония, хармония, ритмика, българска народна музика, елементарна теория на музиката, технически упражнения за овладяване на интонационните етюди, солфежи от стари майстори, солфежи на народностна основа, солфежи от романтици, солфежи от съвременни чужди композитори, 2, 3, 4, гласни диктовки.
  • - Партитури и оркестров материал за нуждите на МФ „София” при НМУ „Любомир Пипков”.
  • - Вокална литература – включваща клавири на опери, арийни албуми, песенни сборници, хорови христоматии.

 

 

Художествената литература включва предимно произведения които се изучават в часовете по български език и литература, от поредицата „Библиотека за ученика”.

 

Библиотеката е абонирана и е получавала следните периодични издания:

Държавен вестник, в-к „Култура”, „Учителско дело”, „Азбуки”, сп. „Музикални хоризонти” и др.

„Курс по солфеж и теория на музиката” Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева

Съществуват три сериозни основания за написването и публикуването на настоящия  „Курс по солфеж и теория на музиката” в този момент:

Първото е намерението на авторите  да докажат, че е възможно обучението по тези дисциплини да бъде осъвременено и оптимизирано.

Второто е желанието да се активизира обектът на обучение до степен на равностоен партньор в учебния процес.

Третото е представянето на реална възможност за успешно стартиране в тези дисциплини, независимо от възрастта, на която се започва.

Още заглавието на настоящето учебно пособие „Курс по солфеж и теория на музиката” показва, че застъпваме тенденцията за интегриране на двете дисциплини, целящо осъвременяване и оптимизиране на обучението. Вярваме, че началното навлизане в солфежа и теорията е толкова по-успешно, колкото повече те си взаимодействат и допълват. Съзнателно е избягнато теорети-зирането, като всяко знание е подкрепено със съответния слухов опит и цели развитието на музикалния слух.

Осъвременяването и оптимизирането на обучението е залегнало в самата структура на настоящия „Курс по солфеж и теория на музиката”, който се състои от Учебник и Учебна тетрадка. В Учебника е поднесен тематично разработения материал, дадени са необходимите теоретични знания, упражнения, както и музикално  художествени примери за музикални диктовки и солфежиране. Учебникът е предназначен главно за  работа с преподавател, въпреки, че не изключва възможността  за самостоятелна работа. Тетрадката (за самостоятелни упражнения в часовете и извън тях) следва  тематичната  схема  в  учебника,  но  тук  тя  е  поднесена  в нови форми, целящи по-нататъшното усвояване, обиграване и обогатявате на знанията.

Нов момент е по-широкото включване на съвременни автори –  композитори от XX и XXI век, български и чуждестранни.

„Курсът по солфеж и теория на музиката” е замислен в три части.  В следващите две се предвижда по-нататъшна работа по отношение на мелодическия слух, преодоляване на интонационните и метроритмичните проблеми; изграждане основата на хармоническото възприятие и мислене; разширяване на ладотоналните  сфери; усъвършенстване на нотночетивната техника на учащите; записване на музикални построения и т.н.
НОВИ КНИГИ Солфеж. Музикални обучителни практики Росица Дюлгерова-Пръвчева

Музикалните обучителни практики по солфеж са предназначени за всички, които желаят да развиват музикалнослуховите си способности. Особено полезни са за младите музиканти, които се обучават в областта на поп и джаз музиката, фолклора, а практикуващите вече музиканти могат да усъвършенстват  нотночетивната техника,  сръчностите  за  записване  на музика, да разширят знанията си за музикалното изкуство.

Музикалните упражнения са разположени в четири части:

Част първа: Ритмични упражнения

- Ритмични последования в прости и сложни размери (равноделни и неравноделни), променливи размери

- Метроритмични диктовки от мелодии

Част втора: Мелодични упражнения

- Солфежи, съвързани с усвояване на интервалите

Мелодии за солфежиране и записване

Част трета: Хармонични упражнения

Двугласи за записване и солфежиране

Част четвърта: Джазови мелодии

Джазови мелодии

Джазови мелодии с клавирен съпровод

Всяка една част може да се изучава самостоятелно или паралелно с някоя друга. Разнообразието на музикалния материал дава възможност за много и различни комбинации и подходи в работата, изпълнени самостоятелно или с преподавател.

Учебникът се състои от книжно тяло и CD с музикални примери за слушане и записване: ритмични упражнения, мелодични упражнения и хармонични упражнения. Музикалните примери за слушане и записване са обозначени в книжното тяло със знак.
Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > БИБЛИОТЕКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО